ขนส่งจ้า

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

วิจัยหลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการยุุค 4.0 การวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมือง โดยวิทยากร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ และศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ลัดดาวัลย์ คำเขียน ณ ห้องประชุมศิริวัฒนา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วันที่ 30 พ.ค.62

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

Asean

ป้ายศูนย์อาเซียน banner อาเซียน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น