ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

 

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473   ณ  ศาลาวัดบ้านบุ่งคล้า  จำนวนนักเรียน

ครั้งแรก 60 คน  นายลี ทองจันทร์  เป็นครูใหญ่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2483 ได้ย้ายโรงเรียนปลูกสร้างอาคารชั่วคราวในบริเวณที่ดินของโรงเรียน  มีครูจำนวน 3  คน นักเรียน จำนวน 160 คน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้อแงเรียน พ.ศ. 2486-2487 มีการจัดตั้งนครบาลเพชรบูรณ์ กระทรวงกรรมการ ได้มาใช้อาคารเรียนหลังนี้ เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ ในวันที่ 20 มีนาคม 2498 นายลี ทองจันทร์ได้ถึงแก่กรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2499 นายเสถียร ดาด้วง มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2500 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ. 2501 ได้รับงบประมา 50,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์และได้ดัดแปลงเป็นอาคารเรียน ขนาด 3 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

พ.ศ. 2502 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เนื่องในโอกาสวันครู ปี พ.ศ. 2502 เป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท

วันที่ 4  มิถุนายน 2503 นายสันติ พิบูลศักดิ์ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ 18 สิงหาคม 2503 นายอภัย จันทวิมล  ตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมและเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า (สามัคคีราษฎรอุปถัมภ์) เป็นชื่อ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า (วันครู 2502)

พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   เป็นการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7   มีจำนวนนักเรียน 365 คน   จำนวนครู 10 คน

วันที่ 4  สิงหาคม 2509  นายมิตร สมอุปฮาด ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โท

พ.ศ. 2510   นายชม คงเยิน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองคัน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยครูใหญ่โท

วันที่ 15 มีนาคม 2523 นายมิตร สมอุปฮาด ย้ายไปดำรงตำแหน่ง    ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสักหลง

วันที่ 30 กันยายน 2523 นายชาญยุทธ โชติสิทธิพงษ์        ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2526 นายชาญยุทธ โชติสิทธิพงษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์โรงเรียนบ้านโสก

พ.ศ. 2526 นายวิชัย ทองหาญ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้ไปช่วยราชการ ในตำแหน่งหน้าที่นิติกร สปจ.เพชรบูรณ์ นายชนินทร์ ภูลายขาว ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

 

วันที่ 11  มกราคม 2528   นายวิชัย  ทองหาญ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านยาวี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  นายทวนทอง ป้อมเย็น ได้ย้ายมาดำรง ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณ  95,000  บาท  ก่อสร้างสนามกีฬาเสร็จเรียบร้อย ในเดือนสิงหาคม2528

พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท  สร้างส้วมขนาด 4 ที่นั่ง เสร็จเรียบร้อยในเดือนพฤษภาคม 2529

พ.ศ. 2529 ได้ร่วมมือกับกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  สร้างอาคารห้องสมุด    ขนาด 5 x  6  ตารางเมตร  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

วันที่ 1 เมษายน 2530   นายชาญณรงค์ ฤทธิ์รอด ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ นายทวนทอง ป้อมเย็น  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนบ้านบุ่งยาง

พ.ศ. 2531ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด และเรือนเพาะชำ

จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมขนาด 4 ที่นั่งจำนวนเงิน 40,000 บาท

ปีการศึกษา 2532 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีเด่น ที่ 1 ระดับ สปอ.หล่มสัก และได้รับการประเมินการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยดีเด่น ที่ 1 ระดับ สปอ.หล่มสัก  ที่ 1 ระดับ สปจ.เพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ได้รับนโยบายจากทางราชการให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ

พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ 949,700 บาท ก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ สปช.205/26 และได้รับงบประมาณ 250,000 บาท ก่อสร้างส้วม ขนาด 10 ที่นั่ง แบบ สปช.602/26

พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด และก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม

พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณ 1,435,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ขนาด 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน  1  ชุด

พ.ศ. 2536 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและคณะครู-ภารโรง ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 35,000 บาท

พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด

พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณ 1,639,825 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26

ขนาด 4 ห้องเรียน

 

 

 

พ.ศ. 2538 ได้รับการบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้ปกครองนักเรียน ครู-อาจารย์ และจากงบประมาณพัฒนาจังหวัด โดยการสนับสนุนของ ส.ส. จรัส พั้วช่วย และส.ส.ไพศาล จันทรภักดี ก่อสร้างอาคารห้องสมุด สิ้นเงินประมาณ 350,000 บาท

พ.ศ. 2541 ได้รับเงินบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาพร้อมด้วย คุณแม่สะอาด  บริจาคเป็นเงิน

35,000  บาท และคณะครู-อาจารย์ ขุดเจาะน้ำบาดาล ขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และเครื่องสูบน้ำ คิดเป็นเงินประมาณ 60,000 บาทและงบประมาณประจำปี 2541  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ สปช. 105/26 จำนวน

8 ห้องเรียน

พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ได้เปิดสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจำนวน 511 คน  จำนวน 17 ห้องเรียน จำนวนครู 26 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน

นายกิตติศักดิ์   เรือนจันทร์  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา   เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2548 ถึง  19 มกราคม  2553

                นายสถิตย์  จีนประสพ   ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่  20  มกราคม  2553 

ถึงปัจจุบัน

*************************************

 

ที่ตั้ง

              โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตั้งอยู่หมู่ที่  5 ตำบลบุ่งคล้า   อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์    ถนนสระบุรี-

หล่มสัก   อยู่ห่างจากสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ระยะทาง 20 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 22 กิโลเมตร

มีพื้นที่จำนวน 16 ไร่ ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬาและแปลงเกษตร

 

ใส่ความเห็น