เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

ชื่อเรื่อง                        รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง                                                โปรแกรมการนำเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

 ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า       นางสุวีร์ดา  ปะนิทานะโต

ตำแหน่ง                      ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

 ปีที่รายงาน                  2557

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเสนอ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเสนอ จำนวน9 เล่มแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โปรแกรมการนำเสนอจำนวน 40 ข้อ คู่มือการใช้เอกสารประกอบ

การเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ จำนวน 2 เล่ม   และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้จำนวน 15 ข้อกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าจำนวน 30คน 1 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

 1. เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเสนอ
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ  83.05/82.92
 2. เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเสนอ
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.5 คือ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.73
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
  การเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง โปรแกรมการนำเสนอ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.64)


บทคัดย่อ

ใส่ความเห็น