วิจัยหลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการยุุค 4.0 การวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมือง โดยวิทยากร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ และศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ลัดดาวัลย์ คำเขียน ณ ห้องประชุมศิริวัฒนา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า วันที่ 30 พ.ค.62

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร